Beschrijving van het risico

Transport algemeen
Het werken in een productieomgeving. brengt risico’s met zich mee. De veelheid aan bewegingen die bij elkaar komen, kan leiden tot ongevallen. Er zijn ook andere risico’s te benoemen, zoals langdurige blootstelling aan lichaamstrillingen, het inademen van uitlaatgassen en lawaai of het moeten werken onder aanhoudende werkdruk.

Veiligheid
Een belangrijk risico in de logistiek is het omgaan met verschillende voertuigen in een omgeving waar ook voetgangers komen. Zo bestaat de kans dat een medewerker die in deze omgeving rondloopt, geraakt wordt door een voertuig of door de last die met behulp van een kraan getransporteerd wordt.
Er bestaat een tendens bij grote bedrijven om voor logistieke bewegingen steeds meer geautomatiseerde systemen in te zetten. Deze brengen nieuwe risico’s met zich mee. De belangrijkste is dat een werknemer geraakt kan worden door automatisch bewegende delen.

Brandveiligheid
Voor het logistieke proces wordt doorgaans gebruik gemaakt van elektrisch aangedreven voertuigen. Bij het laden van de accu’s komt een brandbaar gas (waterstof gas) vrij. Het acculaadstation geeft daardoor een verhoogd brandrisico.
Ook het gebruik van LPG-tanks of tanken van diesel geeft een verhoogd brandrisico.

Trillingen
Het rijden in een heftruck over een niet vlak wegdek, kan leiden tot blootstelling aan lichaamstrillingen die, op termijn, schadelijk zijn voor de gezondheid. Naast de mate waarin de vloer vlak is, is ook de snelheid van het voertuig van invloed op de blootstelling aan lichaamstrilling. Langdurige blootstelling aan lichaamtrillingen kan leiden tot lage rugklachten.

De gevolgen van trillingen op de gezondheid worden versterkt als chauffeurs zijn blootgesteld aan stressvolle houdingen die tot klachten van de rug, nek en bovenste extremiteit leiden. Ook klachten van het maagdarmkanaal worden in de literatuur gemeld bij blootstelling aan lichaamtrillingen.

Gezondheidsschadelijke stoffen
De aanwezigheid in de nabijheid van diesel aangedreven voertuigen kan leiden tot het inademen van dieselrook. Dieselrook is aangemerkt als kankerverwekkend en veroorzaakt of verergert luchtwegklachten (CARA).

Lichamelijke klachten
De mate en aard van de fysieke belasting in een productieomgeving kan sterk wisselend zijn, afhankelijk van de werksystemen. Zo zijn er vrijwel geautomatiseerde logistieke systemen, waarbij vooral controlewerk plaats vindt. Hierbij zal vooral een eenzijdige belasting optreden. Er bestaan ook logistieke systemen waarbij handwerk nog veelvuldig optreedt. Hier kan de energetische belasting zodanig hoog zijn dat de kans op lichamelijke klachten verhoogd is.

In de navolgende delen zal vooral ingegaan worden op de risico’s die samenhangen met heftrucks en hijswerkzaamheden.

Heftrucks
Het is bekend dat er veel ongevallen gebeuren met heftrucks. Soms is er dan sprake van ernstig letsel of overlijden. Dit blijkt onder meer uit de ongevalmeldingen die bij de Arbeidsinspectie binnenkomen. Jaarlijks zijn er 3 tot 7 dodelijke ongevallen waarbij een heftruck betrokken is (Bron: Meldingen Arbeidsinspectie 2007)
Oorzaken van ongevallen met heftrucks

In onderstaand overzicht staan de geregistreerde ongevallen met heftrucks in Nederland in de afgelopen jaren vermeld met de oorzaak van het ongeval.

Hijsen met vaste opstelling
Ongevallen bij hijsen worden meestal veroorzaakt door fouten in het menselijk handelen.
Het grootste risico is dat de last uit de kraan valt, omdat deze niet op de juiste manier is aangeslagen. Lasten die een verschoven zwaartepunt hebben, kunnen leiden tot het (onverwachts) raken van personen, omdat de last bij het hijsen vreemde bewegingen maakt. Daarnaast is het raken van machines en leidingen een risico. Doordat er bij het verplaatsen van de last niet vooraf goed wordt gekeken of de weg die afgelegd moet worden vrij is, bestaat de kans, dat iets geraakt wordt
De belangrijkste voorwaarden om veilig te kunnen hijsen zijn:

  • Een adequate opleiding;
  • Geschikte hijswerktuigen en
  • Goed hijsgereedschap.

 

Print dit artikel