Branche-afspraken transportveiligheid

Wat zijn branche-afspraken?

Branche-afspraken transportveiligheid

 • Beoordelingsmethodiek

  • Checklist controle heftruck

   Bij het uitvoeren van periodieke keuring voor heftrucks wordt aandacht besteed aan de volgende punten:

   • de werking van de handrem,
   • de werking van de achteruitrijbeveiliging,
   • de werking van de vorkvergrendeling;
   • de werking van het terugslagventiel van de hefcilinder,
   • de staat van de banden,
   • de staat van de zitvoorziening,
   • de staat van de veiligheidskooi,
   • de staat van de accu,
   • de dikte van de vorken,
   • de staat van de spiegels en
   • de staat van de verlichting.

   Print deze afspraak

  • Risicocheck machine

   Gebruik een gevalideerde checklist bij het uitvoeren van een risicocheck voor machines. Klik hier voor een voorbeeld.

   Print deze afspraak

 • Gedrag

  • Bevordering bewustwording directie

   Het hoogste management bepaalt het niveau van (arbo)beheersmaatregelen dat in het bedrijf wordt geïmplementeerd. Uit onderzoek blijkt dat in bedrijven waar het hoogste management arbo-bewust is, de arbeidsomstandigheden aantoonbaar beter zijn, dan bij bedrijven waar dat niet het geval is. Daarom dient er op het hoogste managementniveau aandacht te zijn voor arbeidsomstandigheden.

   Print deze afspraak

  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

   Werknemers hebben (ook) een eigen verantwoordelijkheid om persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken op die plaatsen waar, zonder het gebruik daarvan, een gezondheidsrisico bestaat.

   Print deze afspraak

  • Instructie

   Instructie over juist gebruik van een machine / hulpmiddel reduceert de kans dat medewerkers de machine / het hulpmiddel onbewust op een onjuiste wijze gebruiken.

   Print deze afspraak

  • Na- en bijscholing heftruckchauffer

   Periodieke bijscholing van heftruckchauffeurs reduceert de kans op ongevallen. Deze bijscholing vindt bij voorkeur plaats door een externe partij, tenzij door een interne opleiding eenzelfde opleidingsniveau gerealiseerd kan worden.

   Print deze afspraak

  • Opleiden heftruckchauffeur

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een heftruckchauffeur als zodanig is opgeleid. Deze opleiding vindt bij voorkeur plaats door een externe partij, tenzij door een interne opleiding eenzelfde opleidingsniveau gerealiseerd kan worden.

   Print deze afspraak

  • Opleiden hijskraanmachinist

   De kans op ongevallen neemt aantoonbaar af, als een hijskraanmachinist als zodanig is opgeleid. Deze opleiding vindt bij voorkeur plaats door een externe partij, tenzij door een interne opleiding eenzelfde opleidingsniveau gerealiseerd kan worden.

   Print deze afspraak

  • Opleiden incidentele gebruiker hijskraan / hijsmiddel

   Een persoon die incidenteel gebruik maakt / mag maken van een hijskraan / hefmiddel, is minimaal intern aantoonbaar daarvoor opgeleid.

   Print deze afspraak

  • Opleiden incidentele heftruck gebruiker

   Een persoon die incidenteel gebruik maakt / mag maken van een heftruck, is daarvoor minimaal intern aantoonbaar opgeleid.

   Print deze afspraak

  • Sanctiebeleid

   Daar waar medewerkers geen persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en het aanspreken door een leidinggevende daarop onvoldoende effectief blijkt, is het instellen van een sanctiebeleid een sluitsteen om tot veilig gedrag te komen. Ook kan sanctiebeleid noodzakelijk zijn om te komen tot een op de juiste wijze omgaan met ter beschikking gestelde hulpmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Toezicht gebruik hulpmiddelen

   De werkgever ziet er op toe dat werknemers gebruik maken van de ter beschikking gestelde hulpmiddelen. Dit toezicht is een onmisbare schakel is in het beheersen van het risico.

   Print deze afspraak

  • Toezicht gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

   De werkgever ziet er op toe dat medewerkers gebruik maken van de ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

  • Training/instructie lijnmanagement

   Lijnmanagers hebben als taak om medewerkers te informeren over (on) gezonde arbeidsomstandigheden en om medewerkers aan te spreken op ongezond gedrag. Daartoe dienen de lijnmanagers de sociale en inhoudelijke deskundigheid te hebben. Als zij deze niet voldoende hebben, worden zij op deze aspecten getraind.

   Print deze afspraak

  • Voorbeeldgedrag lijnmanagement

   Als het lijnmanagement door middel van voorbeeldgedrag laat zien dat zij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen belangrijk vindt, heeft dat een positief effect op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door overige werknemers.

   Print deze afspraak

  • Werknemers melden onjuist/onveilig gedrag

   Werknemers melden het aan leidinggevenden als andere werknemers geen (juist) gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat geld in alle gevallen indien dat onjuist / onveilig gedrag ook invloed kan hebben op andere werknemers.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Werknemers spreken elkaar aan op (on)juist gedrag

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   In bedrijven waar werknemers anderen aanspreken op ongewenst (arbo)gedrag, zijn de arbeidsomstandigheden beter dan in bedrijven waar dat niet gebeurd. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanspreken op het gebruik maken van ter beschikking gestelde hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

   Print deze afspraak

 • Gezondheidsbewaking

  • Periodiek Medisch Onderzoek

   Een medewerker wordt minimaal één keer per vier jaar aangeboden om deel te nemen aan een Periodiek Medisch Onderzoek.

   Print deze afspraak

 • Grenswaarden

  • Maximale snelheid hefftruck

   De maximale snelheid voor een heftruck binnen bedraagt 10 km / uur. Buiten is de maximumsnelheid 15 km / uur

   Print deze afspraak

  • Periodieke keuring transportvoertuigen

   Machines en apparaten worden als gevolg van slijtage minder veilig. Transportvoertuigen met aandrijving (zoals heftrucks) worden regelmatig gekeurd. Voor de keuringstermijn geldt een ondergrens van eenmaal per jaar.

   Print deze afspraak

 • Organisatorisch

  • Afzetten hoogte verschillen

   Het afzetten van plekken met hoogteverschillen waar heftrucktransport plaatsvindt verkleint het risico van het kantelen van heftrucks.

   Print deze afspraak

  • Controles bij hijsen

   Het uitvoeren van controles voor aanvang van hijsen reduceert de kans op ongevallen. Deze controles hebben betrekking op: werklast; merkteken; afkeurnormen en of het gebruik in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

   Print deze afspraak

  • Hijsen met twee personen

   Bij het omstellen van een machine, wordt de matrijs met behulp van een kraan in positie gebracht. Het uitvoeren van deze werkzaamheden met minimaal twee personen reduceert de kans op ernstig letsel ten gevolge van beknellingen.

   Print deze afspraak

  • Inspecties gestapelde goederen

   Plaatsen waar goederen opgestapeld staan in meerdere lagen worden periodiek gecontroleerd.

   Print deze afspraak

  • Maximale stapelhoogte

   Stel een maximale stapelhoogte vast voor lasten die, zonder hulpmiddelen, op elkaar geplaatst worden.

   Print deze afspraak

  • Meerijden op heftruck

   Meerijden van werknemers op een heftruck is alleen toegestaan als daar een veilige plaats voor is ingericht. Met een veilige plaats wordt een extra stoel met veiligheidsgordel gebruikt.

   Print deze afspraak

  • Niet hijsen boven personen

   Hijswerkzaamheden waarbij een kraan wordt gebruikt, vinden nooit plaats op het moment dat personen zich in het gebied bevinden dat door de kraan bij deze werkzaamheden bereikt wordt.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle heftruck

   Een heftruck wordt periodiek door een daarvoor gecertificeerd bedrijf gekeurd.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle hijskraan

   Een hijskraan wordt periodiek door een daarvoor gecertificeerd bedrijf gekeurd.

   Print deze afspraak

  • Periodieke controle hijsmiddelen

   Hijsmiddelen worden door de medewerker zelf voorafgaand aan gebruik en door een interne inspecteur periodiek beoordeeld.

   Print deze afspraak

  • Programma voor onderhoud

   Het opstellen en uitvoeren van een programma voor periodiek preventief onderhoud, voorkomt ook dat, afhankelijk van de factoren die voorkomen:

   • geluid dat de machine produceert niet toeneemt door gebruik;
   • de hoeveelheid stof / stoffen die vrijkomen niet toenemen door gebruik;
   • de hoeveel hitte die vrijkomt niet toeneemt door gebruik;
   • fysieke belastingsproblemen periodiek worden besproken en daardoor eerder verholpen;
   • de beveiliging van de machine periodiek gecontroleerd wordt en eventuele fouten / tekorten daarin sneller worden geconstateerd en verholpen.

   Print deze afspraak

  • Protocol veilig hijsen

   Het opstellen en uitvoeren van een protocol voor veilig hijsen reduceert de kans op ongevallen.

   Print deze afspraak

  • Typeplaat en werklastdiagram

   Een heftruck is voorzien van een typeplaat en werklastdiagram. Met behulp van het werklastdiagram kan een heftruckchauffeur in één oogopslag bepalen of het veilig en verantwoord is de betreffende last op te nemen en te vervoeren.

   Print deze afspraak

  • Veiligheid als onderdeel programma van eisen nieuwe machines

   Stel bij aanschaf of aanpassing van machines vooraf vast aan welke veiligheidseisen de machine moet voldoen. Zorg er voor dat de machine minimaal voorzien is van een CE markering en een technisch constructiedossier.

   Print deze afspraak

  • Veiligheid als onderdeel van een installatiecheck nieuwe machines

   Evalueer na installatie van een nieuwe machine of de machineveiligheid in de praktijk voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn in het programma van eisen.

   Print deze afspraak

  • Verkeersplan

   Scheiden van transport en looproutes verkleint de kans op aanrijdingen. Bedrijven waarin dagelijks verkeer met transportvoertuigen voorkomt, stellen daarom een verkeersplan op. Dit punt is met name relevant voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers.

   Print deze afspraak

  • Verkeersregels

   Bedrijven waarin dagelijks verkeer met transportvoertuigen plaatsvindt stellen interne verkeersregels op. Daarbij is het 'wegenverkeersreglement' een goed uitgangspunt. De verkeersregels besteden in ieder geval aandacht aan:

   • rijsnelheden en
   • voorrangsregels.

   Print deze afspraak

  • Zwangerschap en transportveiligheid

   Een zwangere vrouw die regelmatig met een heftruck werkt, meldt (zo snel mogelijk) aan haar leidinggevende dat zij zwanger is.

   De leidinggevende stuurt haar vervolgens zo snel mogelijk door naar de bedrijfsarts met als doel om afspraken te maken welke werkzaamheden de vrouw wel, in aangepaste vorm, of niet meer mag verrichten.

   De bedrijfsarts stelt de leidinggevende van deze, dwingende, afspraken op de hoogte. Tijdens het eerste bezoek geeft de bedrijfsarts aan of het wenselijk is dat er ook een consult plaats vindt vlak voordat de zwangere vrouw met zwangerschapsverlof gaat. Dit kan zinvol zijn zodat de bedrijfsarts de zwangere onder meer voor kan lichten over de mogelijke risico’s van het geven van borstvoeding indien de vrouw blootgesteld kan zijn geweest aan (mogelijk schadelijke) stoffen die in de moedermelk aanwezig kunnen zijn.

   Bij hervatting van de werkzaamheden heeft de vrouw recht om een afspraak met de bedrijfsarts te maken. Dit is met name relevant indien de vrouw, bijvoorbeeld ten gevolge van complicaties tijdens zwangerschap en/of bevalling, twijfelt of zij het eigen werk al dan niet in aangepaste vorm, kan hervatten.

   De vrouw wordt door middel van een brochure voorgelicht over de meest recente wetenschappelijke inzichten over de effecten die bepaalde risicofactoren op zwangere vrouwen die werken kunnen hebben. Deze inzichten zijn ondermeer verwoord in de richtlijn “zwangerschap en arbeid” die de bedrijfsartsen hanteren. In deze brochure is ook opgenomen wanneer de vrouw voor een second opinion bij het UWV terecht kan. Indien een vrouw het niet eens is met de werkzaamheden die zij volgens de bedrijfsarts zou kunnen verrichten, dan staat het haar altijd vrij hierover een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen.

   Print deze afspraak

  • Inspiratie: Maximale belastbaarheid stellingen

   Dit is een inspiratie afspraak Klik hier voor uitleg

   Op elke stelling is aangegeven wat het maximale gewicht is van de last die in dat deel van de stelling geplaatst mag worden.

   Print deze afspraak

Risico's & Oplossingen