Medisch Onderzoek

Medisch Onderzoek

(Preventief) Medisch Onderzoek (PMO) bij werknemers geeft inzicht of en zo ja, in welke mate, de arbeidsomstandigheden invloed hebben op de ontwikkeling van de gezondheid van werknemers. Het onderzoek is er met name op gericht om vroege symptomen van gezondheidsklachten op te sporen. Dit met als doel ze te helpen voorkomen door middel van:

  • (al dan niet individu gerichte) werkplekaanpassingen,
  • op het individu gerichte interventies en/of
  • andere gezondheidsadviezen.

Indien dit onderzoek periodiek bij alle werknemers plaatsvindt, kan de bedrijfsarts de organisatie ook op groepsniveau een beeld geven van de gezondheid van groepen werknemers en de ontwikkeling daarin.

Gehooronderzoek
Gehooronderzoek, ook audiometrisch onderzoek genoemd, omvat:

  • het invullen van een vragenlijst en
  • de audiometrie zelf.

Door een audiogram te maken, kan gehoorschade worden vastgesteld. De meest gebruikte methode daarvoor is het vervaardigen van een drempelaudiogram. Hierbij worden aan een werknemer tonen aangeboden van verschillende toonhoogte en sterkte via een hoofdtelefoon. De laagste sterkte waarbij een toon nog wordt waargenomen wordt vastgelegd in het audiogram.

Dit audiogram wordt vervolgens gecorrigeerd voor ouderdomsgehoor-schade. Op deze wijze kan worden vastgesteld of er sprake is van gehoorschade die veroorzaakt is door hoge geluidsniveaus.

De werknemer wordt inzicht gegeven in de mate waarin het gehoor door blootstelling aan geluid is aangetast. Op basis hiervan wordt een advies aan de werknemer gegeven.

Indien dat van toepassing is, moet de bedrijfsarts aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekte melden dat er sprake is van gehoorschade als beroepsziekte (zie www.beroepsziekten.nl).


Eisen aan audiometrisch onderzoek
De uitvoering van audiometrie moet betrouwbaar en reproduceerbaar zijn. Randvoorwaarden om te kunnen komen tot een goed audiogram zijn daarom dat:

  • Gewerkt wordt met gekalibreerde apparatuur;
  • Getrainde audiometristen het audiogram vervaardigen;
  • rekening gehouden wordt met tijdelijke lawaaidoofheid. Een audiogram dat direct gemaakt wordt nadat iemand aan geluid heeft bloot gestaan laat een slechter beeld van het gehoor zien dan feitelijk het geval is.

De wettelijke bewaarplicht van een audiogram en het daarop gebaseerde advies is 10 jaar.
 

Print dit artikel