Inventarisatie en Evaluatie

Achtergrondinfo | Geluid | uitgebreid

Vaststellen geluidbelasting
In het kader van de risico-inventarisatie en –evaluatie is vooral het vaststellen van het geluid op de arbeidsplaats van belang. Hiervoor geldt tot nu toe het meten en beoordelen van geluid op de arbeidsplaats zoals verwoord in NEN 3418. Omdat in 2006 Nederland de Europese regelgeving heeft overgenomen, zal de NEN 3418 aangepast moeten worden. De eerste aanpassingen zijn echter stopgezet, omdat men ook in Europa bezig is met een Europese regelgeving voor het bepalen van de dagdosis. Acoustics – Determination of occupational noise exposure – engineering method EN-ISO 9612: 2009 zal de nieuwe norm worden om geluid op de arbeidsplaats vast te stellen. (www.nen.nl).

Er zijn drie methoden om de dagdosis te bepalen.

  1. werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid;
  2. meting random samples van werkzaamheden en
  3. metingen gedurende meerdere hele werkdagen.

Ad 1: Werkzaamhedeninventarisatie en metingen per werkzaamheid.
Hierbij geldt:

Ad 2: Meting random samples van werkzaamheden.
Hier is van toepassing:

Ad 3: Metingen gedurende meerdere hele werkdagen.
Uitgangspunt hierbij is: